เข้าสู่ระบบ

Capital Connection
Www.free-counter-plus.com

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

  คลังกฎระเบียบ 

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เงินทดรองราชการ

- การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

- การเบิกค่าเช่าบ้าน 

- การเบิกค่ารักษาพยาบาล

- การเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์วิทยุเคลื่อนที่

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

- การเบิกค่าการศึกษาบุตร

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

- การบริหารงบประมาณ


 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
92 พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8577-8 โทรสาร 0-2278-8578