เข้าสู่ระบบ

Capital Connection
Www.free-counter-plus.com

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

   คลังกฎระเบียบ

- ระเบียบพัสดุ
- การซื้อการจ้าง
- การจ้างที่ปรึกษา
- สัญญาและหลักประกัน     
- การควบคุม
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
92 พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8577-8 โทรสาร 0-2278-8578